Zakres usług

Notariusz Agata Ligas dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • sporządzanie umów deweloperskich
 • pełnomocnictwa
 • sporządzanie rygorów egzekucji z najmu okazjonalnego
 • spisuje protokoły,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty,  papiery wartościowe, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

By dowiedzieć się więcej na temat świadczonych usług prosimy o kontakt.